Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘Geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de ggz de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt/cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Beroeps- en brancheverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland hebben hiervoor een Model ontwikkeld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen GGZ instellingen enerzijds en vrijgevestigde zorgaanbieders anderzijds. Elke GGZ instelling moet een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut hebben. Voor vrijgevestigden is afgesproken dat elke zorgverlener een eigen kwaliteitsstatuut moet hebben.

EDB Psychologen is een groepspraktijk van vrijgevestigde psychologen. Helaas voorziet het Model Kwaliteitsstatuut  niet in een variant voor groepspraktijken. Dat betekent dat elke vrijgevestigde zorgaanbieder een eigen kwaliteitsstatuut heeft moeten opstellen en laten goedkeuren. Deze documenten zijn opvraagbaar bij de praktijk (info@edb-online.nl).

Binnen EDB psychologen zijn op praktijkniveau afspraken gemaakt over kwaliteit, praktijkvoering en de samenwerking binnen de praktijk en daarbuiten. Dus de individuele kwaliteitsstatuten zijn voor alle zorgverleners binnen onze praktijk (grotendeels) identiek. Tegelijk zijn sommige zorgverleners ook in een of meer andere psychologenpraktijken werkzaam. Deze zorgverleners moeten in hun kwaliteitsstatuut ook beschrijven hoe aldaar de kwaliteit, praktijkvoering en samenwerking georganiseerd is. Voor een (potentiële) cliënt of belanghebber van EDB Psychologen is dat echter niet relevant.

Wij zijn van mening dat de bovenbeschreven doelen het beste gediend zijn met een enkel document dat voor onze praktijk als geheel beschrijft hoe vorm en inhoud gegeven wordt aan kwaliteit, praktijkvoering en samenwerking binnen de praktijk en daarbuiten. In dit document is alle informatie geïntegreerd die is opgenomen in de individuele kwaliteitsstatuten van onze vrijgevestigde zorgverleners, voor zover deze relevant is voor of betrekking heeft op onze groepspraktijk.

Het kwaliteitsstatuut van de groepspraktijk vindt u hier.