Dossier

Dossier

Het cliëntdossier bevat de zaken die op basis van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) aanwezig moeten zijn, zoals de verwijzing, onderzoeksbevindingen, informatie van derden, verslag van de inhoud van de behandeling, correspondentie, e.d.
U hebt ten alle tijden recht op inzage van het dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigd. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Uw behandelaar beoordeelt uw verzoek. Indien hiertegen geen bezwaren zijn wordt uw dossier binnen 3 maanden na uw verzoek vernietigd. Let op: uw inschrijfformulier, uw verwijsbrief en het verzoek tot vernietiging van uw dossier worden niet vernietigd, omdat deze informatie beschikbaar moet blijven om te kunnen aantonen dat onze declaratie rechtmatig is geweest. 

Vertrouwelijkheid

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de verwijzer / huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Gegevensaanlevering aan DIS & Privacyverklaring

Sinds 2014 zijn wij door de overheid op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht om periodiek gegevens aan te leveren aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Deze gegevens bestaan uit de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) en omvatten de geleverde zorg en bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd. Het DIS levert deze informatie door aan een aantal geautoriseerde partijen, waaronder de Stichting Benchmark GGZ en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd, wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar zijn naar uw persoonlijke gegevens. Maar pseudonimiseren is niet hetzelfde als anonimiseren. Geautoriseerde partijen die in het bezit zijn van de pseudonimisatie-sleutel (zoals het CBS) kunnen de gegevens dus herleiden tot individuele personen. Heeft u bezwaar dat er gegevens over uw behandeling worden verstrekt aan het DIS, dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de behandeling. Er wordt dan zowel door u als de behandelaar een schriftelijke verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat er geen enkele informatie over uw behandeling verstrekt zal worden aan het DIS. U kunt hier een privacyverklaring downloaden. De verklaring geldt alleen voor het lopende behandeltraject. U moet dus bij een eventuele heraanmelding deze privacyverklaring opnieuw invullen.