Algemene voorwaarden EDB Psychologen

Algemene Voorwaarden EDB Psychologen

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog, werkend bij EDB Psychologen, en de cliënt.

Artikel 2

Psychologen, werkend binnen EDB Psychologen, handelen volgens de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Artikel 3

De cliënt dient zich op verzoek van de psycholoog te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 4

De cliënt dient er zorg voor te dragen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zo
lang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per email aan administratie@edb-online.nl.

Artikel 5

Geleverde diensten worden gedeclareerd aan de cliënt, tenzij sprake is van verzekerde zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering van de cliënt. Verzekerde zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering
van de cliënt, mits de zorgverzekeraar hiervoor een contract heeft afgesloten met EDB Psychologen en de behandelend psycholoog.

Artikel 6

De verantwoordelijkheid om te bepalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt bij de cliënt.

Artikel 7

Indien cliënt aanspraak maakt op vanuit de zorgverzekering vergoede zorg, waarvoor de declaratie direct naar zijn of haar zorgverzekeraar gestuurd moet worden, dient hij of zij een verwijsbrief te overhandigen van de huisarts of specialist, waarin expliciet is vermeld dat cliënt verwezen wordt voor Generalistische Basis GGZ, omdat sprake is van het vermoeden van een (eventueel nader omschreven) psychische stoornis. Op de verwijzing dienen te zijn vermeld de naam en geboortedatum van de cliënt, en de naam en AGB code van de verwijzer. De verwijzing dient te zijn gedateerd op of voor de datum van de eerste afspraak en mag maximaal een half jaar oud zijn. Indien geen verwijsbrief kan worden overlegd die aan deze voorwaarden voldoet, wordt de behandeling in rekening gebracht aan de cliënt.

Artikel 8

Cliënt zal desgevraagd meewerken aan routinematig onderzoek ter bepaling van het behandeleffect, middels het invullen van korte (elektronische) vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de behandeling.

Artikel 9

Indien cliënt verhinderd is te verschijnen op een afspraak met de behandelend psycholoog, dan dient deze verhindering uiterlijk een werkdag (24 uren) tevoren te zijn doorgeven aan de behandelend psycholoog, telefonisch of via e-mail. Indien u het antwoordapparaat krijgt, spreekt u dan een bericht in. Bij te late afmelding en bij niet verschijnen zonder afmelding wordt de geplande behandeling in rekening gebracht aan cliënt, ongeacht de reden.

Artikel 10

Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, vermeld op de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

Artikel 11

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12

Indien tussen de cliënt en de psycholoog geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 4 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de psycholoog (via telefoon, e-mail danwel schriftelijk) om contact op te nemen, is de psycholoog gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten.
Als na afsluiten van het behandeltraject de cliënt weer een beroep doet op de diensten van EDB Psychologen, is hiervoor een nieuwe verwijsbrief nodig die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 7.

Artikel 13

Klachten over het beroepsmatig handelen van de behandelend psycholoog dienen eerst met de psycholoog besproken te worden. Indien de cliënt en de psycholoog er samen niet uitkomen, kan de klant zijn of haar klacht indienen bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor de klachtenprocedure en contactgegevens wordt verwezen naar de website van het NIP (www.psynip.nl).

Artikel 14

Aansprakelijkheid van EDB Psychologen is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade / gevolgschade is ten allen tijde uitgesloten.

Artikel 15

Op alle overeenkomsten met EDB Psychologen is Nederlands recht van toepassing.